دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

معرفی کادر آموزشی

عبدالحسین رحمانی: دبیر دین و زندگی،کارشناسی ارشد ،40سال سابقه کار

یاسر زابیه: دبیر عربی،کارشناسی ارشد ،33سال سابقه کار

ناصر سلامی: دبیر زبان خارجه،کارشناسی ،45سالسابقه کار

مرتضی دشتی فرد: دبیر زمین شناسی،کارشناسی ،26سالسابقه کار

 

علیرضا عصاره: دبیر فیزیک،کارشناسی  ،بیش از 50سال سابقه کار

رسول منجی: دبیر دفاعی،کارشناسی ارشد ،5 سال سابقه کار

علیرضا جوهر: دبیر ریاضی،کارشناسی ،37سال سابقه کار

روشن انصاری: دبیر ادبیات،کارشناسی ارشد،29سال سابقه کار

بهمن عالی پور: دبیر زیست،لیسانس،47 سال سابقه کار

عبدالحسین عچرش: دبیر عربی،لیسانس ،41سال سابقه کار

کمال نصب نجار: دبیر ریاضی،لیسانس ،33سال سابقه کار

محسن قندچلر: دبیر فیزیک،فوق لیسانس ،3سال سابقه کار