دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 17تا21آبان

.