دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه دانشگاه در سال تحصیلی 1400-99

 

برنامه امتحانات نوبت اول (سال تحصیلی 99-98) دبیرستان پسرانه دانشگاه

فایل های ضمیمه :

برنامه امتحانات مستمر آبان ماه (سال تحصیلی 99-98) دبیرستان پسرانه دانشگاه

فایل های ضمیمه :

اصلاحیه برنامه (برنامه جدید) امتحانات نهایی

اصلاحیه برنامه (برنامه جدید) امتحانات نهایی کشوری
پایه دوازدهم نظام جدید

فایل های ضمیمه :

برنامه امتحانات پایانی نوبت دوم

برنامه امتحانات پایانی نوبت دوم دبیرستان پسرانه غیردولتی دانشگاه - سال تحصیلی 98/97

فایل های ضمیمه :

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

فایل های ضمیمه :