دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

تدرس آزمایشگاه دهم (آقای موسوی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


تدریس هنسه دهم (آقای نصب نجار)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


تدریس زبان دهم (استاد دیده وری)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


تدریس فیزیک دهم ریاضی و تجربی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیلم های تدریس فصل دوم زیست (دهم تجربی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیلم های تدریس فصل اول زیست (دهم تجربی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: