دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

فارسی 2 پایه یازدهم ریاضی و تجربی استاد(گوهری) درس 7

- -

شیمی یازدهم استاد طرفی تاریخ 1400.07.25

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


انسان و محیط زیست یازدهم استاد(کرمی) به تاریخ 1400.07.25

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک یازدهم استاد (مرادی) تاریخ 1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی استاد(دشتی فرد)تاریخ 1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


عربی یازدهم تجربی و ریاضی استاد(زابیه)تاریخ 1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


کارو فناوری استاد(منجی)تاریخ 1400.07.14

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هنسه استاد(نصب نجار)تاریخ 1400.07.14

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست استاد(درویشخواه)تاریخ 1400.07.14

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


کاروفناوری استاد(منجی)تاریخ 1400.07.12

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...