دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

معرفی کادر اداری

  

داود چاروسایی معاون محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 34سال

سلطانمراد اکبریان معاون محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 36 سال

شاکر محمودیان معاون محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 26سال

بهرام موذن مربی محترم پرورشی دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 36 سال

عبداله خلفی پور کتابدار محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای سابقه کار 2 سال

امین طرفی مربی و متصدی آزمایشگاه دبیرستان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای سابقه کار 2 سال