دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

کسب مقام دانش آموزان

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی دانشگاه در مسابقات فرهنگی هنری  (سال 98-97)

افتخارات فرهنگی و هنری

...

افتخارات ورزشی

...

افتخارات و دستاورد ها

...